Diakin Turun yksikön lakkautus lopettaisi mediaprojektin Palestiinassa

kirjoittanut

kategoriassa

DIAK-logo

Turun toimittajakoulutus on vaakalaudalla. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus päätti kokouksessaan 14.4.2010 alasajaa ammattikorkeakoulun viestinnän linjan. Diakin viestinnän linja toimii Turussa. Turun yksikössä on viestinnän linjan lisäksi viittomakielen tulkkien koulutuslinja. Puun takaa tullut päätös tyrmistytti koulun opettajat ja opiskelijat. Päätöksen taustalla on opetusministeriön halu vähentää toimittajien koulutusta Suomessa.

Peruste kuitenkin ontuu. Toimittajien liikakoulutusta ruodittaessa todetaan usein, että medianomeja koulutetaan liikaa. Medianomi on kuitenkin laaja nimike, jonka kantajista on toimittajia murto-osa. Diakista valmistuneet toimittajat ovat myös työllistyneet hyvin siitä huolimatta, että alalle on tunkua. Mediatalot ovat oppineet arvostamaan Diakin käytännön toimitustyöhön valmiita monimediatoimittajia. Tästä syystä opetusministeriön päätös onkin herättänyt kummastusta myös Suomen toimituksissa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen journalismin opetuksen vertailu toisiinsa ei ole järkevää. Koulutusten pääpainot ovat eri alueilla. Yliopistoissa painotetaan teoriaa, ammattikorkeakouluissa journalismiin perehdytään työstämällä käytännön projekteja. Myös toimittajien koulutukseen tähtäävien ammattikorkeakoulujen koulutuslinjoissa on suuria eroja.

Mediaopin silta Turusta Betlehemiin

Diakin Turun yksiköllä on kuitenkin tarjota opiskelijoilleen myös kokemusta, jota muilla Suomen toimittajakoululla ei ole. Joka kevät ja syksy ryhmä Diakin edistyneitä medianomiopiskelijoita lähtee Turusta Betlehemiin Länsirannalle. Siellä opiskelijat pitävät palestiinalaisille kuukauden mittaisia, käytännön mediataitoja opettavia kursseja.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Palestiina-projektin (Building Media Competence in Palestine) tavoitteena on edistää medialukutaitoa ja mediaosaamista palestiinalaisalueilla. Projektia tehdään yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiön sekä Betlehemin yliopiston kanssa. Projektia rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Mediaopetusta Palestiinassa

Diakin medianomiopiskelija Lotta Numminen opetti keväällä 2009 radiotyön perusteita Betlehemissä, Al Aidan pakolaisleirillä (Kuva: Eero Mäntymaa).

Palestiina-projektin juuret ulottuvat yli kymmenen vuoden taakse, jolloin Diakin Turun yksikön entinen johtaja Tapio Kujala loi suhteet Betlehemiin työskennellessään siellä Yleisradion koulutushankkeessa. Ensimmäisen projektin tavoitteena oli edistää ammattimaista radiojournalismia Betlehemissä. Noista ajoista lähtien Diak on tehnyt pitkäjänteisesti yhteistyötä Betlehemin eri tahojen kanssa.

Diakin medianomiopiskelijat ovat pitäneet palestiinalaisille perustason mediapajoja, joiden aiheina on ollut muun muassa radiotyöskentely, tv-journalismi, valokuvaus, photoshop ja flash-animointi. Kursseja on pidetty niin yliopistossa kuin pakolaisleirilläkin. Diakin ja Suomen ulkoministeriön voimin Betlehemin yliopistoon on rakennettu suhteellisen korkeatasoinen ja hyvin varusteltu mediakeskus. Vuosien kuluessa Betlehemin ja Turun välille on syntynyt rikas kontaktien verkko, jota projektissa kiertävät Diakin opiskelijat ja opettajat pitävät yllä.

Länsirannan todellisuus vastaan uutiskuvat

Palestiinalaiset oppivat Diakin kursseilla mediataitoja, joihin on Länsirannalla vaikea saada koulutusta. Käytännönläheiset kurssit ovatkin olleet arvostettuja. Jotkut Diakin kursseilla käyneet ovat työllistyneet paikallisissa toimituksissa. Hyöty on kuitenkin projektin osapuolille molemminpuolinen. Palestiina-projekti on melkoinen koulu myös Diakin opiskelijoille.

Mediataitojen opetus vieraassa kulttuurissa on haastava ja antoisa kokemus. Kursseja pitäessään Diakin opiskelijat tutustuvat kulttuurien eroihin ja samankaltaisuuksiin. Kielimuureihin törmätään ja niistä pyritään yli. On selvää, että tällaisissa tilanteissa kasvaa myös toimittajaksi opiskelevan journalistinen valmius ja rohkeus.

Betlehemin yliopiston radiostudio

Betlehemin yliopiston radiostudio on Diakin ja Suomen ulkoministeriön rakennuttama (Kuva: Eero Mäntymaa).

Toimittajaksi opiskelevan kannalta Palestiina-projektin tarjoaman kokemuksen arvoa on vaikea mitata. Palestiinalaisten ja israelilaisten välinen konflikti on maailman vanhimpia ja uutisoiduimpia. Lähi-idän kriisi näyttäytyy ihmisten silmissä kuitenkin monimutkaisena ja vaikeaselkoisena. Totuus on hajanaisten uutiskuvien välittämää – ja vääristämää.

Astuessaan Länsirannalle Diakin toimittajaopiskelijat saavat myös mahdollisuuden raottaa sitä verhoa, jonka päivittäinen media eteemme luo. Monet ovat huomanneet, kuinka pienen palan todellisuudesta viestintävälineet loppujen lopuksi tarjoavat. Ja sen jälkeen miettineet, mitä he voisivat toimittajina tehdä toisin. Länsirannalta onkin valmistunut useita Diakin medianomien opinnäytetöitä. Moni on myös suorittanut alueella työharjoittelua.

Palestiina-projektin joutsenlaulu käynnissä?

Toimittajan ammatillista pätevyyttä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Journalisteja – ja journalismia – on joka lähtöön. On kuitenkin varmaa, että toimittaja tarvitsee näkökulmia ja kykyä hypätä toisten saappaisiin. Toimittajan on nähtävä ja koettava. Tätä on vaikea oppia koulun penkillä.

Diakin Turun yksikkö lopettaa uusien opiskelijoiden ottamisen vuonna 2011. Nyt Turussa mietitään, voisiko yksikön toiminnan siirtää osaksi jonkun muun laitoksen, esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun, toimintaa. Viestinnän linjan lopullinen kuoppaaminen merkitsisi loppua myös Palestiina-projektille. Siinä menetettäisiin arvokas osa Suomen journalismin koulutuksesta.